§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady subskrypcji grupy na Discordzie o nazwie „Bogowie Bukmacherki” (dalej: Grupa).

Subskrypcja Grupy jest dobrowolna i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Grupa jest prowadzona przez SMART GAMBLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szamotułach, przy ul. Wodna 3/2, NIP:7872136754, REGON: 389220361.

Użytkownik subskrybujący Grupę (dalej: Subskrybent) jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Warunki subskrypcji

Subskrybent subskrybuje grupę na czas nieokreślony, chyba że znaczącą złamie postanowienia regulaminu, który znajduje się na grupie.

Subskrypcja Grupy jest płatna, a jej cena jest określona na stronie internetowej, na której Subskrybent dokonuje subskrypcji.

Płatność za subskrypcję Grupy odbywa się poprzez system płatności obsługiwany przez zewnętrzną firmę, na warunkach określonych przez tę firmę.

Subskrypcja Grupy rozpoczyna się w momencie dokonania płatności przez Subskrybenta.

Subskrybent może odstąpić od umowy o subskrypcji Grupy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia i otrzyma zwrot kosztów subskrypcji. W przypadku odstąpienia od umowy, Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia SMART GAMBLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na adres siedziby w Szamotułach, przy ul. Wodna 3/2, w formie pisemnej lub elektronicznej.

§3 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Grupy.

SMART GAMBLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Grupy. Subskrybent jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym regulaminem przed dokonaniem subskrypcji.

W przypadku naruszenia przez Subskrybenta postanowień niniejszego regulaminu, SMART GAMBLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma prawo do usunięcia Subskrybenta z Grupy oraz zablokowania jego subskrypcji bez zwrotu kosztów.

SMART GAMBLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Grupy bez podania przyczyny. W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Grupy, Subskrybentowi zostanie zwrócona proporcjonalna część kwoty zapłaconej za niewykorzystany okres subskrypcji.

Wszelkie spory wynikłe z subskrypcji Grupy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SMART GAMBLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu i jest interpretowany zgodnie z jego postanowieniami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie uwagi, pytania lub skargi dotyczące subskrypcji Grupy należy kierować na adres email: kontakt@betfolio.io lub na adres siedziby SMART GAMBLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podany w §1.